Czas na VAT – Zapominalskich może kosztować nawet 3 tys. zł. cz.2

Czas na VAT – Zapominalskich może kosztować nawet 3 tys. zł. cz.2

– Zawiadomienie skuteczne jest jednak tylko wtedy, gdy o popełnionym czynie urząd dowiedział się dopiero ze złożonego przez podatnika pisma, czyli wówczas, gdy nie wysłano jeszcze wezwania do złożenia deklaracji

– takiego zdania jest doradca podatkowy Hanna Juzyszyn,

Przekaz ten powinien mieć formę pisemną lub ustną do protokołu. Wraz ze złożeniem czynnego żalu należy koniecznie złożyć zaległą deklarację oraz zapłacić w całości wymagalną należność podatkową.

Możliwe powroty

– Podatnicy, którzy wybrali rozliczenia kwartalne, mogą z tej formy rozliczenia zrezygnować i powrócić do składania deklaracji za okresy miesięcznie. Mogą to jednak zrobić nie wcześniej niż po upływie czterech kwartałów, za które składali deklaracje kwartalne. W tym przypadku niezbędne jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej deklaracji – twierdzi doradca podatkowy Hanna Juzyszyn.

Podatnicy rozliczający się kwartalnie muszą dodatkowo obliczać i wpłacać do urzędu skarbowego zaliczki na podatek VAT w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał – w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za które jest wpłacana zaliczka.

Inne deklaracje

Należy w deklaracji, np. VAT-9m, deklaracja dla rozliczenia podatku VAT przy imporcie usług i dostawie towarów, ale której podatnikiem jest nabywca, czy VAT-12, skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług przewozu osób taksówkami opodatkowanych w formie ryczałtu.

Andrzej Okrasiński

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments